ckpz new2015

Odległość placu zabaw od okien, ulicy i śmietnika

Informujemy, że zgodnie z opinią p. Aliny Sarneckiej z MEN z dn. 25.07.2011 r. oraz pismem z Ministerstwa Infrastruktury (pismo skierowane do CKPZ z tą samą datą), szkoły nie podlegają pod § 40 pkt. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), a co za tym idzie nie ma obowiązku zachowania odległości 10 m od  linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów.

W przypadku szkół zachowanie tych odległości często jest mocno problematyczne, ale do tej pory nie było jasnej interpretacji, które budynki podlegają pod § 40 pkt. 3.

W tej sprawie został także wydany wyrok NSA z 2013 roku w sprawie placu zabaw przy budynku wielorodzinnym. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że także przy pojedynczym bloku jest obowiązek zachowywania odległości 10 metrów od okien, w celu ochrony przed hałasem. Jest tu także informacja, że teren ogrodzonego placu zabaw należącego do wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku, gdy furtki nie są zamykane na klucz, jest miejscem publicznym.

Orzeczenie na stronach NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A54F8E206B

Dokumenty związane z zagadnieniem odległości placów zabaw od okien, ulic, śmietników i parkingów można pobrać w zakładce Place zabaw a Prawo Budowlane