ckpz new2015

radosna szkolaCKPZ oferuje usługi związane z budową placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.

  • Analiza dokumentacji przetargowej - także pomoc przy odpowiadaniu na specyficzne zapytania przetargowe oraz wsparcie merytoryczne przy analizie złożonych ofert.

Informacja o cenach pod nr tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Wykonanie projektu placu zabaw - czytaj więcej.
Weryfikacja dokumentacji projektowej placu zabaw (włącznie z opisem projektu) i, opcjonalnie, również dokumentacji przetargowej - czytaj więcej.
Weryfikacja zgodności placu zabaw z Normą PN-EN 1176 i wymogami programu Radosna Szkoła po jego wybudowaniu, a przed kontrolą z ramienia MEN - czytaj więcej.
Dnia 19-go kwietnia 2012 otrzymaliśmy kolejną wymijającą odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa na placach zabaw realizowanych w programie Radosna Szkoła.

Na naszą informację, że przynajmniej 25% z 2 tysięcy placów zabaw stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci MEN odpowiada, że "monitoruje program i reaguje na wszystkie problemy i wątpliwości". Dlatego podjęliśmy decyzję o upublicznieniu problemów z bezpieczeństwem na blogu prowadzonym przez właściciela CKPZ Dominika Berlińskiego. Zachęcamy do uważnej lektury: http://niebezpieczneplacezabaw.blogspot.com/

Wkrótce pojawią się nowe wpisy i będziemy naświetlali inne problemy na polskich placach zabaw i salach zabaw.

Informujemy, że zgodnie z opinią p. Aliny Sarneckiej z MEN z dn. 25.07.2011 r. oraz pismem z Ministerstwa Infrastruktury (pismo skierowane do CKPZ z tą samą datą), szkoły nie podlegają pod § 40 pkt. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), a co za tym idzie nie ma obowiązku zachowania odległości 10 m od  linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów.

W przypadku szkół zachowanie tych odległości często jest mocno problematyczne, ale do tej pory nie było jasnej interpretacji, które budynki podlegają pod § 40 pkt. 3.

W tej sprawie został także wydany wyrok NSA z 2013 roku w sprawie placu zabaw przy budynku wielorodzinnym. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że także przy pojedynczym bloku jest obowiązek zachowywania odległości 10 metrów od okien, w celu ochrony przed hałasem. Jest tu także informacja, że teren ogrodzonego placu zabaw należącego do wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku, gdy furtki nie są zamykane na klucz, jest miejscem publicznym.

Orzeczenie na stronach NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A54F8E206B

Dokumenty związane z zagadnieniem odległości placów zabaw od okien, ulic, śmietników i parkingów można pobrać w zakładce Place zabaw a Prawo Budowlane

Centrum Kontroli Placów Zabaw przeprowadziło w 2011 r. kontrole placów zabaw z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej w województwach: mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie i łódzkie.

W sumie skontrolowaliśmy 332 place zabaw.
Kontrole pierwsze były wykonywane do dn. 15.12.2011 r., a powtórne - do 23.12.2011 r.

Inspektorzy Centrum Kontroli Placów Zabaw na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  przeprowadzali odbiory szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu "Radosna Szkoła" w 2010 r. na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Odbiory te wykazały istnienie licznych nieprawidłowości, pojawiających się już na etapie projektowania i wyboru dostawcy.

Wiele nieprawidłowości stwierdzaliśmy także na etapie odbiorów, z których najpoważniejsze to  istnienie licznych niezgodności z wymogami normy PN-EN 1176 (np. zakleszczenia głowy, palców, odzieży i stopy w urządzeniach – w tym bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci), mimo posiadanych przez urządzenia certyfikatów! Ponadto błędy pojawiały się często na skutek niechlujnie prowadzonego montażu, a dokumentacja przekazywana przez dostawców sprzętu była często nieprawidłowa lub niewystarczająca.

Po przeprowadzonych przez CKPZ kontrolach dyrektorzy szkół, a także inspektorzy nadzoru budowlanego pracujący na rzecz organów prowadzących, dochodzili do wniosku, że wielu nieprawidłowości dałoby się uniknąć, gdyby wcześniej wiedzieli, na co muszą zwracać uwagę. Ubolewali nad brakiem szkoleń oraz niedostateczną ilością dostępnych informacji. W związku z tym postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i stworzyć możliwość doszkolenia się w tym zakresie.