ckpz

Place zabaw - MIW dniu 04.08.2011 otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź na nasze pytania dotyczące interpretacji definicji placu zabaw przez Prawo Budowlane. Z odpowiedzi tej wynika, że:

  • Polska Norma PN-EN 1176:2009 jest traktowana z punktu widzenia ustawy Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej, wg której należy projektować i budować place zabaw. Ma to w opinii CKPZ daleko idące konsekwencje i nakłada także na właścicieli placów zabaw obowiązek stosowania się do PN-EN 1176, w szczególności cz. 7,  czyli zamawiania czynności odbiorowych przed oddaniem placu zabaw do użytku (pkt. 5.3 w/w Normy) oraz wprowadzania systemu kontroli na placach zabaw (pkt. 8.1.2 w/w Normy).
  • W opinii CKPZ konflikt pomiędzy ustawą o normalizacji, mówiący o nieobligatoryjności norm a informacjami z Ministerstwa Infrastruktury, jest pozorny. Teoretycznie nie ma obowiązku stosowania Normy, jeżeli zastosuje się inne środki zapewnienia bezpieczeństwa. Muszą być one jednak przynajmniej tak dobre, jak te zalecane przez Normę. W praktyce najczęściej sprowadza się to do konieczności stosowania Normy. Podobne podejście jest reprezentowane w Ustawie o Bezpieczeństwie Produktów.