ckpz

JEST MĄDRZE ZAPROJEKTOWANA.
  • Zastosowano odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół poszczególnych części wyposażenia.
  • Zapewniono dobrą widoczność każdego punktu sali zabaw dla personelu (obsługi).
  • W każde miejsce konstrukcji zabawowej jest dostęp dla dorosłych. Jest niezbędny w czasie wypadku, bądź pożaru - pozwala dotrzeć ratownikowi i wyciągnąć poszkodowanego. Rodzicowi pozwala dotrzeć do zapłakanego lub zagubionego dziecka. Osoby sprzątające mogą dotrzeć do każdego miejsca, łącznie z odkurzaczem.
  • Na jej terenie znajduje się tablica regulaminowa z informacją m.in. o dopuszczalnej licznie użytkowników i zasadach jej użytkowania, a także odpowiednie miejsce na pozostawienie obuwia i odzieży.

sala zabaw

  • Apteczka i nożyczki (gotowe w razie nagłej potrzeby do przecięcia siatek konstrukcji) leżą zawsze w tym samym miejscu.
  • Uważnie zaplanowano oświetlenie, które powinno pomagać w nadzorze nad użytkownikami.
  • Na terenie sali nie sprzedaje się i nie podaje napojów lub posiłków w szklanych opakowaniach.
  • W przypadku urządzeń, gdzie wysokość upadku przekracza 60 cm, zapewniono nawierzchnię amortyzującą upadek, np. odpowiednie materace lub gąbki.
 
 
 
WYPOSAŻENIE POSIADA CERTYFIKATY LUB DEKLARACJE ZGODNOŚCI, A BEZPIECZEŃSTWO SALI ZABAW POTWIERDZONE PODCZAS ODBIORU LUB AUDYTU.
  • Właściciele sal  zabaw powinni nabywać wyłącznie wyposażenie zgodne z normą PN-EN 1176 i PN-EN 14960. Zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.
  • W zakresie normy PN-EN 1176 sal zabaw dotyczą części 1, 3 oraz 10.
  • Certyfikaty lub atesty na materiały, czy elementy konstrukcji zabawowej nie świadczą o bezpieczeństwie. Każda tego typu konstrukcja jako całość  powinna posiadać potwierdzenie zgodności z Normą. ozg sz
  • Tę zgodność potwierdza się po ukończonym montażu (tzw. kontrola pomontażowa). Wykonuje ją osoba kompetentna w zakresie Norm, posługująca się specjalistycznymi próbnikami. Wykonuje sprawdzenie wszystkich elementów sali zabaw. Kontrola pozwala zweryfikować bezpieczeństwo i wykryć ewentualne błędy konstrukcyjne lub powstałe w trakcie montażu (np. siatki zabezpieczające nie są dobrze naciągnięte, końcówki lin strzępią się, nie zapewniono odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem lub amortyzacji, itp.).
  • Uwaga! Na terenie sal zabaw często spotyka się plastikowe zjeżdzalnie dla młodszych dzieci, oznaczone znakiem CE. Nie powinny one być używane w salach zabaw, bo zgodnie z przeznaczeniem nadają się wyłącznie do użytku domowego i nie powinny być montowane w miejscach publicznych. Wyjątek stanowią plastikowe domki, do których dzieci mogą wejść, ale nie mogą wejść na konstrukcję (nie przenoszące ciężaru dziecka) - tego typu zabawki aktywizujące są dozwolone.wyposazenie zle 71 8 mwyposazenie dobrze EN71 m
 • W salach zabaw nie umieszczamy także wolnostojących trampolin ogrodowych! Podlegają one pod normę PN-EN 71-14:2019-03 "Bezpieczeństwo zabawek - Część 14: Trampoliny do użytku domowego", z zakresu której wyłączono m.in. trampoliny stosowane na publicznych placach zabaw.
 • Starsze sale zabaw, o ile nie były nigdy poddane profesjonalnej ocenie zgodności z Normą, także powinny przejść taki audyt, i w razie potrzeby - modernizację.
 • Jeśli kontrukcja sali zabaw była demontowana i przenoszona w inne miejsce, po zakończonym montażu także powinno się przeprowadzić kontrolę pomontażową.
 • Kliknij po WIĘCEJ informacji...
 •  

ZAPEWNIONO BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE.

W tej sprawie konieczna jest współpraca z rzeczoznawcą d/s ppoż.sale zabaw - gasnica Część 10. normy PN-EN 1176 także uwzględnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe i mówi o:

  • doborze materiałów o niskiej palności
  • wyznaczaniu pojemności urządzeń w sali zabaw
  • obliczaniu odpowiedniej odległości do wyjść z klatki zabawowej i zapewnieniu odpowiedniej ilości wyjść z urządzenia.
 
WDROŻONO DZIENNIK SALI ZABAW. PROWADZONY JEST REGULARNY NADZÓR I KONSERWACJA ORAZ UDOKUMENTOWANE PRZEGLĄDY.

Norma PN-EN 1176-10 narzuca przede wszystkim konieczność wykonywania codziennych, udokumentowanych przeglądów.

Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów:

    • oględziny okresowe (codzienne) - umożliwiają ujawnienie zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu lub zużycia. Zwraca się tu także uwagę na czystość, stan osłon piankowych, uszkodzone piłki w basenie, drożność wyjść ewakuacyjnych, naprężenie siatek, stan apteczki i wyposażenia ppoż. itp.
    • kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy)
    • coroczna kontrola główna

Przeglądy powinny być udokumentowane i wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w jak najszybszym czasie od ich wykrycia.
Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom, właściciel sali zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie. Mówi o tym jeden z zapisów części 7. normy PN-EN 1176 – właściciel placu powinien zapewnić właściwy system kontroli, zwany także systemem zarządzania.

Właściciel sali zabaw na życzenie użytkowników powinien okazać certyfikaty lub inne poświadczenie zgodności z normą, a także dokumentację z przeglądów.

 

CKPZ stworzyło autorski Systemem Kontroli Sali Zabaw.

Wdrożenie Systemu wiąże się z rejestracją sali, przeszkoleniem personelu w zakresie wykonywania kontroli codziennych oraz wdrożeniem Dziennika Sali Zabaw z Planem Kontroli oraz Harmonogramem Konserwacji.
Zaleca się, aby przynajmniej kontrole coroczne były wykonywany przez firmę zewnętrzną, kompetentną w zakresie normy PN-EN 1176 i PN-EN 14960. Kontrole codzienne i funkcjonalne mogą być wykonywane przez personel, pod warunkiem, że jest on przeszkolony.

W przypadku, gdy producent przekazał instrukcję informującą o trzech rodzajach kontroli, to zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Produktów ta instrukcja staje się prawnie obowiązująca.

Głównym organem uprawnionym do kontroli bezpieczeństwa na terenie sali zabaw jest Inspekcja Handlowa, które weryfikuje bezpieczeństwo sali na podstawie wymogów norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 14960.

 

Przykłady najczęstszych nieprawidłowości występujących w salach zabaw:
   • brak odpowiedniego oznakowania wyposażenia,
   • brak instrukcji kontroli i konserwacji,
   • zjeżdżalnia kończy się w basenie z piłkami przeznaczonym do ogólnej zabawy - zjeżdżające dzieci taranują te, które bawią się w basenie,
   • konstrukcja nie ma odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych,
   • w wyposażeniu występują zakleszczenia głowy, palców i odzieży,
   • wspinanie po konstrukcji wyposażenia jest ułatwione,
   • przy urządzeniu jest zbyt duża wysokość upadku  (np. zjeżdżalnia zaczyna się na wys. powyżej 2 m), dopuszcza się max. wysokość upadku do 2 m, pod warunkiem zastosowania nawierzchni amortyzującej,
   • brakuje odpowiednich zabezpieczeń przed upadkim, przez co dzieci są narażone na upadek z dużej wysokości,
   • w zasięgu dzieci występują ostre krawędzie,
   • nie zastosowano ślizgów zgodnych z PN-EN 1176-3 - np. dzieci wypadają ze zjeżdżalni ze zbyt dużą szybkością i/lub uderzają głową w krawędź części wyjściowej,
   • części ruchome mają małą trwałość,
   • nie zapewniono odpowiedniego dostępu dla personelu sprzątającego (w miejscach trudniej dostępnych zalega kurz i śmieci),
   • nie zapewniono odpowiedniego dostępu dla dorosłych - ze względów bezpieczeństwa do każdego miejsca w konstrukcji MUSI być dostęp dla osoby dorosłej,
   • niewystarczająca liczba personelu (czasem nawet przy większych obiektach jedna osoba jest odpowiedzialna za nadzór, prowadzenie zabaw, pobieranie opłat i obsługę sal urodzinowych),
   • brak regularnych czynności konserwacyjnych i sprzątających (np. w basenie są brudne lub zniszczone piłki),
   • sale zabaw otrzymują zaświadczenia o zgodności bez wizyty inspektora lub rzeczoznawcy i przebadania sali "w naturze",
   • nie określono pojemności wyposażenia i z sali korzysta za dużo użytkowników,
   • właściciel nie prowadzi Dziennika Sali Zabaw, brak rocznych przeglądów firmy zewnętrznej,
   • zaniedbania ppoż. (za mało wyjść ewakuacyjnych z konstrukcji - powinny być min. 2; wyjścia ewakuacyjne są niedrożne i brak odpowiedniego sprzętu gaśniczego),
   • na terenie sali podaje się lub sprzedaje posiłki w szklanych opakowaniach,
   • brak odpowiedniej wentylacji i oświetlenia,
   • instalacje elektryczne i wentylacyjne nie są odpowiednio zabezpieczone - zwisające kable, niezamocowane gniazdka elektryczne itp.
   • zaniedbania w zakresie czystości - brudne, lepiące się sprzęty, stęchły zapach.