ckpz

znakb 200dpi700x700 sJest to znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez CKPZ po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego miejsca z Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji.
   • Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą przeprowadzona w formie inspekcji przez Inspektora CKPZ oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego: Sprawozdania z Inspekcji.
   • CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji, które są wystawiane, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).
   • Plac zabaw lub sala zabaw po otrzymaniu Certyfikatu uzyskuje prawo do oznaczenia Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.
   • Oznaczenie jest ważne przez jeden rok, a w celu jego przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ lub Inspektora 3° stopnia certyfikowanego przez CKPZ.
  Szczegółowe informacje o usługach przeglądowych i certyfikacji inspektorów można uzyskać na stronie www.placezabaw.org oraz www.inspekcja.com.pl. Inspektorzy certyfikowani przez CKPZ zobowiązani są do przeprowadzania przeglądów placów zabaw wg procedur CKPZ, jednak wykonują je na własną odpowiedzialność.
    • Oznaczenie "Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw" polega na naklejeniu go na tablicy regulaminowej lub w innym widocznym miejscu. Na naklejce ze znakiem podana jest data kolejnej kontroli.Wzor ZnakB
    • Do utrzymania Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw konieczne jest wdrożenie Systemu Kontroli placu zabaw zgodnego z PN-EN 1176-7:2009, co jest przedmiotem kolejnej kontroli corocznej głównej.
    • CKPZ może cofnąć prawo do oznaczenia Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw, gdy uzyska informację o obniżeniu się poziomu bezpieczeństwa na „2” w pięciostopniowej skali ryzyka, na okres dłuższy niż 30 dni.
    • CKPZ ma prawo do publikowania w dowolnej formie i miejscu informacji o nadaniu Znaku B – Bezpieczny plac zabaw.
    • Wyłączne prawa do Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw należą do CKPZ.