Certyfikowany Inspektor 2 stopnia placów zabaw i siłowni plenerowych

Adresaci: Osoby odpowiedzialne za przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych, chcące przygotować się do egzaminu na Inspektora 1° i 2°.

Cel: Nabycie umiejętności przeprowadzania rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych oraz kontroli funkcjonalnych placów zabaw wg wymogów Normy PN-EN 1176-7 oraz siłowni plenerowych wg wymogów Normy PN-EN 16630, służących zapewnieniu użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, oraz obsługi Systemu Kontroli Placu Zabaw i Systemu Kontroli Siłowni, oraz prowadzenia prawidłowych zapisów z przeprowadzonych przeglądów.

Środki przekazu: Materiały szkoleniowe (w tym formularze do kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych), szkolenie przeprowadzane jest na terenie placu zabaw oraz na terenie siłowni plenerowej. Część II przeprowadzana jest w formie wykładowej, a pozostałe w formie warsztatowej (praktycznej) – części I, III i IV na terenie wybranego placu zabaw, a części V i VI na terenie wybranej siłowni plenerowej.

Czas trwania: ok. 5 h

Tematyka warsztatu i treść materiałów szkoleniowych jest przedstawiona tak, aby osoby niemające dostępu do norm i innej literatury fachowej, mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia.


Część I. Ćwiczenie z przeprowadzania kontroli placu zabaw.

  • Prowadzący rozdaje materiały szkoleniowe, w tym dodatkowe formularze do kontroli placu zabaw. Po krótkiej instrukcji prosi o wypełnienie formularza w celu uświadomienia sobie przez uczestników zakresu posiadanych umiejętności.
  • Uczestnicy wypełniają formularze i zatrzymują je w celu weryfikacji pod koniec szkolenia.

Część II. Zasady bezpiecznego placu zabaw i siłowni plenerowej – forma wykładowa.

  • Prowadzący przedstawia się i mówi kilka słów o sobie i celu warsztatu.
  • Odpowiedź na pytanie: Co to jest bezpieczny plac zabaw? Co to jest bezpieczna siłownia plenerowa? – 5 kroków do sukcesu: projekt, certyfikat, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
  • Nadzór – Składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.
  • Omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw i siłowniach plenerowych.
  • Omówienie przykładowych Dzienników Kontroli, w tym Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji i Napraw, formularzy przeglądowych oraz procedur BHP i rejestracji wypadków.

Część III – Ćwiczenie  z przeprowadzania rutynowych kontroli wzrokowych placu zabaw.

Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

Część IV. Ćwiczenie  z przeprowadzania kontroli funkcjonalnych placu zabaw.

Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

Część V – Ćwiczenie  z przeprowadzania oględzin okresowych siłowni plenerowej.

Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym.

Część VI. Ćwiczenie  z przeprowadzania kontroli funkcjonalnych siłowni plenerowej.

  • Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym.
  • Pytania i dyskusja.

Po szkoleniu można od razu podejść do egzaminów na wybranym poziomie – Inspektora 1° lub 2° placów zabaw i siłowni plenerowych. Egzaminy odbywają się na terenie innego placu zabaw oraz na terenie innej siłowni plenerowej, niż te, na których przeprowadzone było szkolenie. Egzamin trwa w sumie ok. 2-3h, w zależności od poziomu kompetencji.