Certyfikowany Inspektor 2 stopnia placów zabaw

Adresaci: Osoby odpowiedzialne za przeglądy placów zabaw, chcące przygotować się do egzaminu na Inspektora 1° i 2°.

Cel: Nabycie umiejętności przeprowadzania rutynowych kontroli wzorkowych i kontroli funkcjonalnych placów zabaw wg wymogów Normy PN-EN 1176-7, służących zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa kontrolowanych obiektów, oraz obsługi Systemu Kontroli Placu Zabaw i prowadzenia prawidłowych zapisów z przeprowadzanych przeglądów.

Środki przekazu: Materiały szkoleniowe (w tym formularze do kontroli placów zabaw), szkolenie przeprowadzane jest na terenie placu zabaw. Część II przeprowadzana jest w formie wykładowej, a pozostałe w formie warsztatowej (praktycznej) – na terenie placu zabaw.

Czas trwania: ok. 3 h

Tematyka warsztatu i treść materiałów szkoleniowych jest przedstawiona tak, aby osoby niemające dostępu do norm i innej literatury fachowej, mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia.


Część I – Ćwiczenie z przeprowadzania kontroli placu zabaw.

  • Prowadzący rozdaje materiały szkoleniowe, w tym dodatkowe formularze do kontroli placu zabaw. Po krótkiej instrukcji prosi o wypełnienie formularzy w celu uświadomienia sobie przez uczestników zakresu posiadanych umiejętności.
  • Uczestnicy wypełniają formularze i zatrzymują je w celu weryfikacji pod koniec szkolenia.

Część II. Zasady bezpiecznego placu zabaw – forma wykładowa.

Prowadzący omawia następujące zagadnienia:

  • Odpowiedź na pytanie: Co to jest bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
  • Nadzór – składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.
  • Omówienie zawartości przykładowego Dziennika Placu Zabaw: protokołu rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji, protokołów przeglądowych oraz procedury BHP i rejestracji wypadków.
  • Omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw, wg listy w Dzienniku.

Część III. Czynności kontrolne – rutynowe kontrole wzrokowe – praktyczny warsztat umiejętności.

Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają taką kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

Część IV. Czynności kontrolne – kontrole funkcjonalne – praktyczny warsztat umiejętności.

Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli funkcjonalnych. Uczestnicy przeprowadzają taką kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

Część V. Omówienie przykładowych wyników, pytania i dyskusja.

Po szkoleniu można od razu podejść do egzaminu na poziomie Inspektora 2°. Egzamin odbywa się na terenie innego placu zabaw niż ten, na którym przeprowadzone było szkolenie. Egzamin trwa w sumie ok. 2h.