Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Prawo Budowlane > Prawo Budowlane – dokumenty do pobrania

Place Zabaw a Prawo Budowlane

Akty prawne, stanowiska i orzecznictwo odnośnie miejsca placów zabaw w przepisach budowlanych. Ustawa Prawo Budowlane definiuje wyposażenie placów zabaw jako elementy małej architektury, czyli rodzaj obiektów budowlanych.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie placów zabaw wskazuje, że wymóg stosowania normy PN-EN 1176 wypływa z ustawy Prawo Budowlane, ponieważ wyposażenie placów zabaw jest traktowane jak obiekty budowlane, które należy budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Jednolite rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W §19 zapisane są wytyczne o odległościach jakie powinny być zachowane od placu zabaw do parkingu.

W §40 zapisano:
1. Obowiązek budowy placów zabaw i miejsc rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych przy zespole budynków wielorodzinnych.
2. Wymagania odnośnie nasłonecznienia placu zabaw.
3. Wymagania odnośnie odległości placów zabaw i ww. miejsc rekreacyjnych od okien, ulic i śmietników (10 m, także w odniesieniu szkół i przedszkoli!).

W § 41-43. Podano wymagania dla ogrodzeń.

W § 70 Podano wymagania dla pochylni przeznaczonych także dla osób niepełnosprawnych.

Wyrok NSA z 2013 roku w sprawie placu zabaw przy zespole budynków wielorodzinnych z jednym pozwoleniem na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że także przy pojedynczym bloku jest obowiązek zachowywania odległości 10 metrów od okien, w celu ochrony przed hałasem.

Wyrok ten miał szczególne znaczenie przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu o odległościach w 2018 r., które zniosły rozróżnienie między zespołem budynków wielorodzinnych z jednym pozwoleniem na budowę a pojedynczym budynkiem. Obecnie odległość 10 m jest wymagana od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, bez względu na rodzaj budynku, co jest szczególnie kłopotliwe przy projektowaniu placów zabaw i siłowni plenerowych na małych działkach, na których zlokalizowane są szkoły i przedszkola.

Znajduje się tu także odpowiedź na pytanie: „Czy teren wspólnoty mieszkaniowej to miejsce publiczne?”. Sąd orzekł bowiem, iż teren ogrodzonego placu zabaw należącego do wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku, gdy furtki nie są zamykane na klucz, jest miejscem publicznym. A co za tym idzie, taki plac zabaw powinien spełniać wymagania Normy PN-EN 1176 dla publicznych placów zabaw.

Orzeczenie na stronach NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A54F8E206B

Wyposażenie placów zabaw, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, to obiekty małej architektury, a więc także obiekty budowlane. Niestety polskie prawo nie podaje definicji placu zabaw, co powoduje wiele komplikacji przy interpretacji przepisów.

Prawo Budowlane wymaga, żeby obiekty budowlane były tworzone przy zastosowaniu ustalonej wiedzy technicznej, czyli zgodnie z normami (w tym przypadku zgodnie z PN-EN 1176). Co istotne, z punktu widzenia ustawy Prawo Budowlane place zabaw, obok m.in. siłowni plenerowych oraz boisk szkolnych i tych służących rekreacji, są zwolnione z obowiązkowych przeglądów rocznych. Podlegają one wyłącznie obowiązkowym przeglądom pięcioletnim, które muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Obowiązek przeprowadzenia przeglądów rocznych wynika natomiast z zapisów normy PN-EN 1176-7 oraz instrukcji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw (które jako dokumentacja obiektu budowlanego są prawnie obowiązujące). Mogą je wykonywać osoby bez uprawnień budowlanych, ale kompetentne w zakresie normy PN-EN 1176.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw z 2022 r., w którym wspomina m.in. o wymaganiach zawartych w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176.