Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Prawo budowlane > Prawo Budowlane i wymagania odległości dla małej architektury

Prawo Budowlane i wymagania dotyczące odległości dla małej architektury

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące odległości placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, śmietników, parkingów i ulicy.

Słynny § 40 „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, który nastręczał najwięcej kłopotów interpretacyjnych, w ust. 2 i 3 otrzymał następujące brzmienie:

2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10:00-16:00 czasu strefowego. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1.

To oznacza, że WSZYSTKIE NOWO POWSTAJĄCE place zabaw, siłownie plenerowe oraz boiska rekreacyjne powinny być projektowane w odległości 10 m od wymienionych elementów. Wydaje się to absurdalne np. w przypadku boiska i placu zabaw przy szkole lub przedszkolu. Odległość powinna być także zachowana do okien domów jednorodzinnych. Wcześniej przyjmowano, że tylko od okien budynków wielorodzinnych. Wymagania nie obejmowały także boisk, a tylko dość lakonicznie wspominały o miejscach rekreacji przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które można było interpretować jako siłownie plenerowe.

Uwadze polecamy także zmiany w § 19 dotyczącym odległości od miejsc postojowych.