Regulamin konkursu „Plac zabaw za 10.000”

1. Udział w konkursie oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu. 2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie 05-820, Pl. Zgody 6a, tel. 22 300 16 60, mail: biuro@ckpz.org 3. Konkurs prowadzony jest w 2 etapach.

Etap 1. Konkurs dla Autorów.

4. 1 etap jest skierowany do Autorów. 5. Autorem jest osoba lub grupa osób składających projekt placu zabaw za 10.000 zł mogących reprezentować inną formalną lub nieformalną organizację, firmę, itp. 6. Termin składania projektów w 1 etapie kończy się 30-go czerwca 2016. 7. Od Autora nie wymaga się posiadania potwierdzenia kwalifikacji, jak np. uprawnień budowlanych. 8. Prace należy przygotować zarówno w formie elektronicznej (nagranej na płycie CD lub DVD) jak również papierowej (format A3, od 3 do 6 stron). 9. Projekt w formie elektronicznej powinien być zapisany w jednym pliku .pdf. 10. Projekt powinien zawierać:

  • wizualizację całościową placu zabaw (włącznie wyposażeniem i nasadzeniami), w dowolnej technice;
  • opis projektu;
  • kosztorys na kwotę do 10.000 zł brutto uwzględniający wszystkie koszty budowy, ale bez kosztów administracyjnych (jak np. pozyskanie mapy do celów projektowych).

11. Projekt należy sporządzić przy założeniu rozpoczęcia budowy na płaskim terenie o wymiarach od 50 do 300 m2, z gruntową nawierzchnią. W ramach przewidzianego budżetu Autor może proponować zmianę ukształtowania terenu i rodzaju podłoża. 13. Prace należy przedstawić w taki sposób, aby była możliwa ocena walorów użytkowych, estetycznych oraz możliwość wykorzystania do budowy przez profesjonalnego wykonawcę. Część rozwiązań technicznych można przedstawić w formie opisu. 14. Prace należy przesłać na adres Organizatora: Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o., Plac Zgody 6a, 05-820 Piastów, z dopiskiem „Konkurs”. 15. Pracę należy nadać najpóźniej 30-go czerwca 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) priorytetowym listem poleconym lub przesyłką kurierską. Praca Autora powinna dotrzeć do Organizatora najpóźniej 5-go lipca 2016 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia. 16. Dane Autora nie mogą być umieszczone na zewnętrznej kopercie, projektach, kalkulacjach, w plikach i ich nazwach, oraz żadnych innych materiałach dostępnych bezpośrednio po otwarciu koperty zewnętrznej. 17. W prawym górnym rogu wydruków będących przedmiotem oceny komisji, oraz w nawach plików musi być umieszczony kod Autora składający się przynajmniej z trzech cyfr i jednej litery. Kod nadaje Autor. 18. W zewnętrznej kopercie z projektem powinna być umieszczona druga, zamknięta, zawierająca następujące dane Autora: • imię i nazwisko, imiona i nazwiska lub nazwa; • adres pocztowy; • adres e-mail; • numer telefonu; • kod Autora. 19. Dopiero po ocenie nadesłanych prac komisja będzie mogła uzyskać dostęp do danych Autorów. 20. Składając projekt Autor gwarantuje, że jest autorem przesłanego projektu. 21. Składając projekt Autor przekazuje Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. wszelkie prawa autorskie, w szczególności prawa do publikacji projektu oraz udzielenia prawa do nieograniczonego użytkowania projektu przez strony trzecie. W tym zakresie organizator może zażądać przekazania pisemnego oświadczenia. 22. Prace Autorów będą podlegały ocenie komisji konkursowej. 23. Komisja może wezwać Autora do uzupełnienia wniosku. 24. Ogłoszenie wyników 1 etapu konkursu nastąpi najpóźniej 10 lipca 2016. 25. W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne: 1 miejsce – 3 000 zł. 2 miejsce – 1 250 zł 3 miejsce 750 zł. 26. Fundatorami nagród dla Autorów jest AG Complex Sp. z o.o. i Braty i Kompany s.c. 27. W przypadku niskiego poziomu praz konkursowych lub zbyt małej ilości nadesłanych prac komisja może nie przyznać nagród. 28. Od decyzji komisji nie ma odwołania. 29. Autor ma prawo do rozpowszechniania informacji o udziale w konkursie i może publikować projekt i kosztorys swojego autorstwa dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu. 30. Organizator przewiduje uroczyste wręczenie nagród.

2 Etap. Budujemy plac zabaw.

31. 2 etap skierowany jest do potencjalnych Właścicieli placu zabaw za 10.000. 32. Właścicielem placu zabaw może zostać jakakolwiek osoba, firma lub instytucja, która będzie posiadała prawo do odpowiedniej działki terenu, którą będzie można przeznaczyć na budowę placu zabaw zaprojektowanego przez Autora. 33. Organizator udostępni projekty Autorów w celu wyboru przez Właścicieli najpóźniej 15 lipca 2016 na stronie www.PlaceZabaw.org/konkurs 34. Do dnia 25 sierpnia 2016 właściciele składają wniosek na wybudowanie placu zabaw na formularzu, który będzie opublikowany na stronie organizatora razem z projektami Autorów. 35. Wniosek dla Właścicieli będzie zawierał oświadczenia konieczne do realizacji budowy. 36. Właściciel może wnioskować o budowę dowolnego z opublikowanych placów zabaw. 37. Do dnia 30 sierpnia 2016 organizator rozpatrzy wnioski Właścicieli i wytypuje plac zabaw, gdzie ufunduje budowę wnioskowanego placu zabaw. 38. Wnioski o finansowanie będą oceniane na podstawie uzasadnienia i poprawności złożonych wniosków. 39. O wyborze zwycięskiej lokalizacji zdecydują takie aspekty jak:

  • dostępność dla dużej grupy użytkowników;
  • możliwość utrzymania obiektu w dobrym stanie;
  • społeczny kontekst.

40. Od decyzji o wyborze lokalizacji nie ma odwołania. 41. W razie potrzeby zapewnienie mapy do celów projektowych leży po stronie Właściciela. 42. Organizator we własnym zakresie zapewni adaptację projektu na działce Właściciela. 43. Właściciel może być zobowiązany do uzbrojenia terenu, na którym zostanie wybudowany plac zabaw, np. w pasujące do projektu ogrodzenie (w przypadku gdy będzie ono potrzebne ze względów bezpieczeństwa). Wszelkie ustalenia tego typu będą prowadzone w porozumieniu z Organizatorem. 44. Zakończenie budowy placu zabaw planowane jest w 2016 roku, ale ze względów formalnych lub pogodowych nie wyklucza się zakończenia budowy na wiosnę 2017 roku. 45. W przypadku zaistnienia obiektywnych przeszkód Organizator może podjąć decyzję o zmianie lokalizacji fundowanego placu zabaw. 46. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie przez Organizatora tablicy informującej o niniejszym konkursie z logotypami organizatora, Właściciela, sponsorów i partnerów konkursu. Tablica będzie zawierała także zapisy regulaminowe. 47. Właściciele, którym Organizator nie ufunduje placu zabaw będą mogli wybudować go we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe

48. Organizator może zmieniać regulamin publikując jego aktualną wersję na stronie www.placezabaw.org/konkurs 49. Organizator może zażądać od Autora lub Właściciela dokumentów lub oświadczeń nie wymienionych wyżej, o ile będzie to konieczne do właściwej realizacji konkursu. 50. Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 01.06.2016 i jest to jego druga wersja. Pytania w sprawie konkursu można składać drogą elektroniczną, pisząc na adres: berlinski@ckpz.org