Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  >  Normy i przepisy

Normy i przepisy

Normy zawierające wymagania dla wyposażenia placów zabaw i sal zabaw:

1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz sal zabaw, a także określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

 • PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

 • PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

 • PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

 • PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

 • PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel.

 • PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

 • PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabawy.

 • PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej.

Zewnętrznych placów zabaw dotyczą części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176. Natomiast sale zabaw podlegają częściom: 1, 3, 7 i 10 Normy PN-EN 1176.

Warto wiedzieć, że w potocznym rozumieniu „placów zabaw” dotyczy także Norma PN-EN 71-8:2018-04 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego”. Określa ona wymagania i metody badań dotyczące zabawek aktywizujących do stosowania wyłącznie w warunkach domowych. To plastikowe zjeżdżalnie, huśtawki na sznurkach, zestawy zabawowe, gdzie huśtawki są połączone z domkiem i zjeżdżalnią.

Z zakresu tej normy wyłączono sprzęt przeznaczony do stosowania w szkołach, przedszkolach, na publicznych placach zabaw, w restauracjach, w centrach handlowych i w podobnych miejscach publicznych, uwzględniony w wieloczęściowej Normie PN-EN 1176.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że Norma PN-EN 71-14+A1:2017-11 „Bezpieczeństwo zabawek Część 14: Trampoliny do użytku domowego” jednoznacznie określiła, że wolnostojące trampoliny mogą być stosowane wyłącznie w warunkach domowych i przydomowych, ale już nie w ogólnodostępnych salach zabaw.

Wszystkie zabawki tego typu są oznaczony znakiem CE. Nie należy ich użytkować w miejscach publicznie dostępnych. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

Norma określająca sposoby badania właściwości amortyzujących nawierzchni:

 PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

W niniejszej Normie Europejskiej określono aparaturę pomiarową oraz metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstającego podczas zderzenia. Aparatura pomiarowa zgodna z niniejszą normą ma zastosowanie dla badań przeprowadzanych w laboratorium lub na miejscu (in situ).

UWAGA! Metody badań opisane w niniejszej normie dotyczą także powierzchni zderzenia wymaganych w innych normach niż normy dotyczące wyposażenia placów zabaw, np. odnoszących się do siłowni plenerowych zgodnych z PN-EN 16630.

Więcej o wymaganiach dla nawierzchni amortyzujących można przeczytać TUTAJ.

Pozostałe Normy, na których opieramy się w naszej pracy:

 • PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

 • PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

 • PN-EN 1271:2015-01 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.

 • PN-EN 748:2013-09 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki nożnej. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.

 • PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki ręcznej. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.

 • PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.

 • PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

 • PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.

 • PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.

 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Inne przepisy

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

Zgodnie z Prawem Budowlanym wyposażenie placów zabaw należące do małej architektury musi być bezpieczne. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Komunikacie do właścicieli i zarządców placów zabaw powołuje się na Normy z grupy PN-EN 1176, jako wytyczne do zapewnienia należytego bezpieczeństwa tych obiektów. Nadzór w tym zakresie należy do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
Zarówno przy budowie, jak również przy eksploatacji, Prawo Budowlane wymaga stosowania się do zasad wiedzy technicznej. Ministerstwo Infrastruktury określiło, że w przypadku placów zabaw tą wiedzą techniczną są normy z grupy PN-EN 1176.

Ustawa o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów

Daje ono prawo Inspekcji Handlowej do sprawdzania urządzeń zabawowych z punktu widzenia zgodności z nieobowiązkowymi Normami. Inspekcja prowadzi kontrolę urządzeń przed ich zamontowaniem.

Instrukcje kontroli i konserwacji jako dokumentacja obiektu budowlanego

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa należy do właścicieli placów zabaw, którzy mają prawny obowiązek stosować się do instrukcji kontroli i konserwacji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw. Dotyczy to w szczególności przeprowadzanie 3 rodzajów przeglądów. Ostatecznie to właściciele decydują, czy ich place zabaw są bezpieczne.