Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  >  Sale zabaw

SALE ZABAW

Kiedy sala zabaw jest bezpieczna?

Sala zabaw powinna być przede wszystkim mądrze zaprojektowana. Co to w praktyce oznacza?

 • Zastosowano odpowiednie tzw. strefy bezpieczeństwa wokół poszczególnych części wyposażenia.

 • Zapewniono dobrą widoczność każdego punktu sali zabaw dla personelu (obsługi).

 • W każde miejsce konstrukcji zabawowej jest dostęp dla dorosłych. Jest niezbędny w czasie wypadku, bądź pożaru – pozwala dotrzeć ratownikowi i wyciągnąć poszkodowanego. Rodzicowi pozwala dotrzeć do zapłakanego lub zagubionego dziecka. Osoby sprzątające mogą dotrzeć do każdego miejsca, łącznie z odkurzaczem.

 • Na jej terenie znajduje się tablica regulaminowa z informacją m.in. o dopuszczalnej liczbie użytkowników i zasadach jej użytkowania, a także odpowiednie miejsce na pozostawienie obuwia i odzieży.

 • Apteczka i nożyczki (gotowe w razie nagłej potrzeby do przecięcia siatek konstrukcji) leżą zawsze w tym samym miejscu.

 • Uważnie zaplanowano oświetlenie, które powinno pomagać w nadzorze nad użytkownikami.

 • Na terenie sali nie sprzedaje się i nie podaje napojów lub posiłków w szklanych opakowaniach.

 • W przypadku urządzeń, gdzie wysokość swobodnego upadku przekracza 60 cm, zapewniono nawierzchnię amortyzującą upadek, np. odpowiednie materace lub gąbki.

W bezpiecznej sali zabaw wyposażenie posiada niezbędną dokumentację i zostało odpowiednio skontrolowane

 • Wyposażenie powinno posiadać certyfikaty lub deklarację zgodności, a bezpieczeństwo sali zabaw potwierdzone zostało podczas odbioru lub audytu

 • Właściciele sal  zabaw powinni nabywać wyłącznie wyposażenie zgodne z normą PN-EN 1176. Zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.

 • W zakresie normy PN-EN 1176 sal zabaw dotyczą części 1, 3, 7 oraz 10.

 • Certyfikaty lub atesty na materiały, czy elementy konstrukcji zabawowej nie świadczą o bezpieczeństwie. Każda tego typu konstrukcja jako całość  powinna posiadać potwierdzenie zgodności z Normą.

 • Tę zgodność potwierdza się po ukończonym montażu (tzw. kontrola pomontażowa). Wykonuje ją osoba kompetentna w zakresie Norm, posługująca się specjalistycznymi próbnikami. Wykonuje sprawdzenie wszystkich elementów sali zabaw. Kontrola pozwala zweryfikować bezpieczeństwo i wykryć ewentualne błędy konstrukcyjne lub powstałe w trakcie montażu (np. siatki zabezpieczające nie są dobrze naciągnięte, końcówki lin strzępią się, nie zapewniono odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem lub amortyzacji, itp.).

 • Uwaga! Na terenie sal zabaw często spotyka się plastikowe zjeżdżalnie dla młodszych dzieci, oznaczone znakiem CE. Nie powinny one być używane w salach zabaw, bo są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinny być montowane w miejscach publicznych. Wyjątek stanowią plastikowe domki, do których dzieci mogą wejść, ale nie mogą wejść na ich konstrukcję (nie przenoszące ciężaru dziecka) – tego typu zabawki aktywizujące są dozwolone.

 • W salach zabaw nie umieszczamy także wolnostojących trampolin ogrodowych! Podlegają one pod normę PN-EN 71-14:2019-03 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 14: Trampoliny do użytku domowego”, z zakresu której wyłączono m.in. trampoliny stosowane na publicznych placach zabaw.

 • Starsze sale zabaw, o ile nie były nigdy poddane profesjonalnej ocenie zgodności z Normą, także powinny przejść taki audyt, i w razie potrzeby – modernizację, która ma na celu dostosowanie do wymagań aktualnej normy PN-EN 1176.

 • Jeśli konstrukcja sali zabaw była demontowana i przenoszona w inne miejsce, po zakończonym montażu także powinno się przeprowadzić kontrolę pomontażową.

Właścicieli i producentów sal zabaw obowiązują w szczególności normy:

 • PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

 • PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

 • PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

Wyżej wymienione normy są także podstawą do kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

W tej sprawie konieczna jest współpraca z rzeczoznawcą d/s ppoż.

Dodatkowo część 10. normy PN-EN 1176 także uwzględnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe i mówi o:

 • doborze materiałów o niskiej palności

 • wyznaczaniu pojemności urządzeń w sali zabaw

 • obliczaniu odpowiedniej odległości do wyjść z klatki zabawowej i zapewnieniu odpowiedniej ilości wyjść z urządzenia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule autorstwa Dominika Berlińskiego pt. „Zagrożenia w salach zabaw”

Prowadzony jest regularny nadzór i okresowe przeglądy

Norma PN-EN 1176-10 narzuca przede wszystkim konieczność wykonywania codziennych, udokumentowanych przeglądów.

Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów:

 • oględziny okresowe (codzienne) – umożliwiają ujawnienie zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu lub zużycia. Zwraca się tu także uwagę na czystość, stan osłon piankowych, uszkodzone piłki w basenie, drożność wyjść ewakuacyjnych, naprężenie siatek, stan apteczki i wyposażenia ppoż. itp.

 • kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy)

 • coroczna kontrola główna

Przeglądy powinny być udokumentowane i wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w jak najszybszym czasie od ich wykrycia.
Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom, właściciel sali zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie. Mówi o tym jeden z zapisów części 7. normy PN-EN 1176 – właściciel placu powinien zapewnić właściwy system kontroli, zwany także systemem zarządzania.

Właściciel sali zabaw na życzenie użytkowników powinien okazać certyfikaty lub inne poświadczenie zgodności z normą, a także dokumentację z przeglądów.

Centrum Kontroli Placów Zabaw stworzyło autorski Systemem Kontroli Sali Zabaw

Wdrożenie Systemu wiąże się z rejestracją sali i jej wyposażenia, przeszkoleniem personelu w zakresie wykonywania kontroli codziennych i funkcjonalnych oraz wdrożeniem Dziennika Sali Zabaw z Planem Kontroli oraz Harmonogramem Konserwacji.
Zaleca się, aby przynajmniej kontrole coroczne były wykonywany przez firmę zewnętrzną, kompetentną w zakresie normy PN-EN 1176. Kontrole codzienne i funkcjonalne mogą być wykonywane przez personel, pod warunkiem, że jest on przeszkolony.

W przypadku, gdy producent przekazał instrukcję informującą o trzech rodzajach kontroli, to zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Produktów ta instrukcja staje się prawnie obowiązująca.

Głównym organem uprawnionym do kontroli bezpieczeństwa na terenie sali zabaw jest Inspekcja Handlowa, które weryfikuje bezpieczeństwo sali na podstawie wymogów normy PN-EN 1176.

Przykłady najczęstszych nieprawidłowości występujących w salach zabaw:

 • brak odpowiedniego oznakowania wyposażenia,
 • brak instrukcji kontroli i konserwacji,
 • zjeżdżalnia kończy się w basenie z piłkami przeznaczonym do ogólnej zabawy – zjeżdżające dzieci taranują te, które bawią się w basenie,
 • konstrukcja nie ma odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych,
 • w wyposażeniu występują zakleszczenia głowy, palców i odzieży,

 • wspinanie po konstrukcji wyposażenia jest ułatwione,
 • przy urządzeniu jest zbyt duża wysokość upadku  (np. zjeżdżalnia zaczyna się na wys. powyżej 2 m), dopuszcza się max. wysokość upadku do 2 m, pod warunkiem zastosowania nawierzchni amortyzującej,
 • brakuje odpowiednich zabezpieczeń przed upadkim, przez co dzieci są narażone na upadek z dużej wysokości,
 • w zasięgu dzieci występują ostre krawędzie,
 • nie zastosowano ślizgów zgodnych z PN-EN 1176-3 – np. dzieci wypadają ze zjeżdżalni ze zbyt dużą szybkością i/lub uderzają głową w krawędź części wyjściowej,
 • części ruchome mają małą trwałość,
 • nie zapewniono odpowiedniego dostępu dla personelu sprzątającego (w miejscach trudniej dostępnych zalega kurz i śmieci),
 • nie zapewniono odpowiedniego dostępu dla dorosłych – ze względów bezpieczeństwa do każdego miejsca w konstrukcji MUSI być dostęp dla osoby dorosłej,
 • niewystarczająca liczba personelu (czasem nawet przy większych obiektach jedna osoba jest odpowiedzialna za nadzór, prowadzenie zabaw, pobieranie opłat i obsługę sal urodzinowych),
 • brak regularnych czynności konserwacyjnych i sprzątających (np. w basenie są brudne lub zniszczone piłki),
 • sale zabaw otrzymują zaświadczenia o zgodności bez wizyty inspektora lub rzeczoznawcy i przebadania sali „w naturze”,
 • nie określono pojemności wyposażenia i z sali korzysta za dużo użytkowników,
 • właściciel nie prowadzi Dziennika Sali Zabaw, brak rocznych przeglądów firmy zewnętrznej,
 • zaniedbania ppoż. (za mało wyjść ewakuacyjnych z konstrukcji – powinny być min. 2; wyjścia ewakuacyjne są niedrożne i brak odpowiedniego sprzętu gaśniczego),
 • na terenie sali podaje się lub sprzedaje posiłki w szklanych opakowaniach,
 • brak odpowiedniej wentylacji i oświetlenia,
 • instalacje elektryczne i wentylacyjne nie są odpowiednio zabezpieczone – zwisające kable, niezamocowane gniazdka elektryczne itp.
 • zaniedbania w zakresie czystości – brudne, lepiące się sprzęty, stęchły zapach.