BADANIE NAWIERZCHNI

Na czym polega badanie nawierzchni

Badanie ma na celu sprawdzenie właściwości amortyzujących nawierzchni zastosowanej na powierzchni zderzenia zamontowanych urządzeń. Badanie przeprowadzamy wg Metody 2 normy PN-EN 1177-2019-04. Polega ono na upuszczaniu na powierzchnię modelu głowy i sprawdzeniu, czy nawierzchnia amortyzuje upadek adekwatnie do wysokości swobodnego upadku (WSU) z urządzenia lub jego elementu.

Ewentualnie celem tego badania może być określenie krytycznej wysokości swobodnego upadku dla danej nawierzchni amortyzującej, co zazwyczaj ma zastosowanie w przypadku nienormatywnych frakcji materiałów naturalnych. Tę usługę kierujemy np. do producentów/wykonawców, którzy nabywają piasek lub żwir o nienormatywnej frakcji, ale chcą mieć informację, dla jakiej maksymalnej wysokości swobodnego upadku mogą zastosować dany materiały sypki. Wynik badania potwierdzamy Certyfikatem z Inspekcji.

Urządzenie badawcze przekazuje dane do smartfona i na bieżąco podawany jest wynik pomiaru. HIC (kryterium urazu głowy, ang. Head Injury Criterion) nie może przekraczać wartości 1000, a parametrgmax (przyspieszenie szczytowe) może osiągać wartość maksymalnie wartość 200.

Zgodnie z zapisami zawartymi w PN-EN 1176-1:2017-12 (pkt. 5.2 oraz załącznik H pkt. e) wykonanie tego badania jest rekomendowane jako element każdej kontroli pomontażowej. Wyjątkiem są dwie sytuacje:

 • jako nawierzchnię amortyzująca zastosowano nawierzchnię naturalną typu piasek, żwir, zrębki, itp., i ich frakcja jest taka, jak założono w PN-EN 1176-1, czyli frakcja piasku lub żwiru mieści się w zakresie 0,25-8 mm, kora w przedziale 20-80 mm, a zrębki – 5-30 mm. Jeśli frakcje/wielkości użytych materiałów są inne niż podane, badanie wg PN-EN 1177 jest również rekomendowane.

 • wysokość swobodnego upadku (WSU) zamontowanych urządzeń <60cm (place i sale zabaw) i <1m (siłownie i streetworkout).

Badanie nawierzchni może być wykonywane na następujących obiektach:

 • plac zabaw

 • sala zabaw

 • siłownia plenerowa

 • przy urządzeniach street workout

Usługa przeznaczona jest:

Dla inwestorów / właścicieli / zarządców, w celu:

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni w ramach kontroli pomontażowej nowego placu zabaw lub pojedynczego dostawianego urządzenia z nową nawierzchnią

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących istniejącej nawierzchni, jeśli pojawią się wątpliwości, że właściwości te mogły się pogorszyć (np. przez wpływ warunków atmosferycznych, upływ czasu itp.) lub planowana jest modernizacja placu zabaw

Dla producentów / wykonawców / dystrybutorów, w celu:

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni w ramach kontroli pomontażowej nowego placu zabaw lub pojedynczego dostawianego urządzenia z nową nawierzchnią

W szczególności badanie to ma zastosowanie przy nawierzchniach syntetycznych, matach przerostowych i materiałach naturalnych o innych frakcjach i grubościach, niż podano w PN-EN 1176-1.

Dowiedz się, jakie są wymagania dla nawierzchni amortyzujących na placach zabaw.

W jakim celu przeprowadzane jest badanie nawierzchni?

Badanie nawierzchni amortyzujących jest przeprowadzane w celu:

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznej, w celu weryfikacji jakości jej montażu, mimo posiadanych dla nawierzchni certyfikatów – potrzebne szczególnie w przypadku nawierzchni wylewanych na miejscu;

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni naturalnych typu piasek, żwir, kora, zrębki, o ile ich frakcja jest inna, niż założono w PN-EN 1176-1 (patrz wyżej);

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni mieszanej – naturalno-syntetycznej, czyli najczęściej z mat przerostowych – zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177 tego typu nawierzchnia może być badana jedynie po jej zamontowaniu w miejscu docelowym (w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie stosuje się badań próbek w warunkach laboratoryjnych);

 • wykonania audytu – sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni na terenie już funkcjonującego obiektu, ze względu na to, że właściwości te ulegają zmianie pod wpływem upływu czasu, działania warunków atmosferycznych, użytkowania itp.

Dowiedz się, jakie są wymagania dla nawierzchni amortyzujących na placach zabaw.

Sprawozdanie i Certyfikat

Wyniki inspekcji zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji. Zawiera fotograficzną dokumentację z kontroli oraz stosowne wykresy. Jeśli nawierzchnia jest we wszystkich punktach pomiaru prawidłowa, wydajemy dla niej także Certyfikat z Inspekcji.

Sprawozdanie i Certyfikat z Inspekcji zawsze dotyczą konkretnej nawierzchni zastosowanej w konkretnym miejscu i nie mogą być użyte w odniesieniu do innego obiektu.