DZIENNIKI KONTROLI

SAFE TO PLAY logo

Jako lider na rynku zachęcamy naszych klientów do skorzystania z nowego rozwiązania – Cyfrowej Książki Obiektu Rekreacyjnego SAFE TO PLAY.

To narzędzie, które ułatwia i usprawnia proces zarządzania bezpieczeństwem różnego rodzaju obiektów rekreacyjnych, dzięki czemu, zgodnie z naszą misją, stają się one znacznie bezpieczniejsze.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o SAFE TO PLAY zapraszamy na stronę: Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego.

Wdrożenie Systemu Kontroli i Dziennik Placu Zabaw – geneza i wymagania normatywne

Jako pierwsi w Polsce, w 2006 roku, opracowaliśmy autorski System Kontroli Placu Zabaw. Obejmuje on także usługę dziennika placu zabaw. Wdrożenie takiego Systemu już wtedy było wymagane przez Normę PN-EN 1176-7, jednak Norma nie dawała, i nie daje do tej pory, konkretnego wzoru, jak należy to zrobić.

Poniżej przytaczamy wybrane zapisy Normy PN-EN 1176-7:2020-09, które poruszają tę kwestię:

 • „Aby zapobiec wypadkom, zarządca powinien zapewnić, aby dla każdego placu zabaw został ustanowiony i był utrzymywany odpowiedni plan kontroli.”
 • „Nawierzchnia może wymagać osobnego planu kontroli (…), który będzie różnił się w zależności od rodzaju materiału.”
 • „Aby ograniczyć liczbę wypadków i utrzymać niezbędny poziom bezpieczeństwa wyposażenia oraz nawierzchni, zarządca powinien zapewnić ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie odpowiedniego harmonogramu rutynowej konserwacji.”
 • „Zarządca powinien zapewnić system zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw.”

Nasz system stworzyliśmy po to, by ułatwić właścicielom spełnienie wymogów Normy. Na tej podstawie powstał pierwszy w Polsce Dziennik Placu  Zabaw. W 2008 roku został on umieszczony w „Poradniku dla właścicieli i zarządców placów zabaw” wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od tej pory został przez nas zmodyfikowany i lepiej dostosowany do Państwa potrzeb.

Norma PN-EN 1176-7 mówi także jednoznacznie o kompetencjach personelu przeprowadzającego kontrole i konserwację placu zabaw. Dlatego właśnie oferowane przez nas Wdrożenie Systemu Kontroli polega na zarówno na założeniu Dziennika Placu Zabaw, jak i na przeszkoleniu personelu i zdobyciu przez niego potwierdzenia kompetencji (zobacz: Certyfikacja Inspektorów).  

Wdrożenie Systemu Kontroli przeprowadzamy również w salach zabaw, które także podlegają pod wymogi normy PN-EN 1176-7.

Dzięki Systemowi Kontroli zarządca obiektu może we własnym zakresie i w łatwy sposób przeprowadzać rutynowe kontrole. Są to kontrole wzrokowe / kontrole codzienne i kontrole funkcjonalne (wykonywane co 1-3 m-ce). Może również prowadzić prawidłowe zapisy związane z funkcjonowaniem placu/sali zabaw.

Dodatkowo, uwzględniając wymogi norm PN-EN 16630 oraz PN-EN 14974, a także zasady dobrej praktyki, stworzyliśmy Dziennik Kontroli Siłowni Plenerowej i Dziennik Kontroli Skateparku, które zakładamy w ramach Wdrożenia Systemu Kontroli tych obiektów.

Usługę Wdrożenia Systemu Kontroli obiektu i przekazania dziennika placu zabaw dedykujemy:

 • właścicielom i zarządcom placów zabaw i terenów sportowych

 • właścicielom sal zabaw

Etapy wdrożenia Systemu Kontroli

 • Rejestracja przez inspektora CKPZ placu / sali zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, oraz urządzeń, które się na nim/w niej znajdują (wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej urządzeń).
 • Szkolenie (zobacz scenariusz szkolenia) personelu z obsługi Dziennika Placu Zabaw oraz wykonywania kontroli wzrokowych/rutynowych i funkcjonalnych. Czas trwania szkolenia: 2-3h, w zależności od rodzaju obiektu. Podczas teoretyczno-praktycznego szkolenia przekazujemy podstawową wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem obiektu i pokazujemy, jak prowadzić prawidłowe zapisy w Dzienniku oraz jak przeprowadzać kontrole (Uwaga! Nie szkolimy w zakresie kontroli rocznych).
 • Przekazanie Dziennika Kontroli, służącego do samodzielnego zarządzania obiektem zgodnie z wymogami odpowiedniej Normy.
 • Jeśli uczestnik szkolenia chce otrzymać potwierdzenie kompetencji w formie imiennego Certyfikatu Inspektora 1 lub 2 stopnia, podchodzi do egzaminu, który zweryfikuje te kompetencje. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wyboru (egzamin teoretyczny) oraz wykonaniu kontroli danego obiektu (egzamin praktyczny), w zakresie wymaganym dla Inspektora 1 lub 2 stopnia. Przeprowadzamy egzaminy na Inspektora 1 lub 2 stopnia placu zabaw / sali zabaw / siłowni plenerowej. Uwaga! nie prowadzimy certyfikacji inspektorów skateparków! Więcej o certyfikacji Inspektorów.
 • Osoby, które zdały egzamin, otrzymują Certyfikaty Kompetencji Inspektora 1 lub 2 stopnia ważne 3 lata. Certyfikat potwierdza kompetencje osób odpowiedzialnych za plac/salę zabaw/siłownię plenerową w zakresie obsługi Dziennika Kontroli i wykonywania rutynowych kontroli wzrokowych / codziennych (Inspektor 1 stopnia) lub rutynowych kontroli wzrokowych / codziennych oraz kontroli funkcjonalnych (Inspektor 2 stopnia).