PRZEGLĄDY OKRESOWE

Na czym polegają przeglądy okresowe i po co je przeprowadzać?

Przeglądy okresowe polegają na przeprowadzeniu oceny zużycia wyposażenia obiektów w wyniku ich użytkowania, wandalizmu oraz działania warunków atmosferycznych.

Są one wykonywane w celu utrzymania wysokiego poziomu technicznego i bezpieczeństwa danego obiektu. W wyniku przeglądu okresowego właściciel obiektu otrzymuje informacje, jakich napraw i zabiegów konserwacyjnych dokonać.

Częstotliwość i zakres przeglądów okresowych jest różna w zależności od wymagań poszczególnych norm i przepisów.

Pomocna lektura – Przeglądy okresowe >>

Dla jakich obiektów przeprowadzamy przeglądy okresowe?

  • dla placów zabaw

  • dla sal zabaw

  • dla siłowni plenerowych

  • dla street workout

  • dla skateparków

  • dla różnego typu boisk

Usługę dedykujemy:

  • właścicielom

  • zarządcom

  • administratorom nieruchomości

  • producentom, jeśli mają w swoim zakresie gwarancji usługi przeglądowe

Przeglądy okresowe wykonywane są na podstawie następujących Norm i przepisów

§  PN-EN 1176-7 – Place zabaw, Sale zabaw

§  PN-EN 16630 – Siłownie plenerowe, Street workout

§  PN-EN 14974 – Skateparki

§  Ustawa Prawo Budowlane, Art. 62.1 ust. 2 (przeglądy pięcioletnie!) – Place zabaw, Siłownie plenerowe, Street workout, Skateparki, różne typy Boisk

Kto może wykonywać przeglądy placów zabaw?

Jeśli chodzi o wymagania normy PN-EN 1176-7, zapis dotyczący personelu dokonującego kontroli brzmi:
Coroczna kontrola główna lub kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki (patrz kodeks postępowania w CEN/TR 17207:2018)”.
Wynika z tego, że przeglądy roczne placów zabaw i sal zabaw powinny być niezależnym audytem zewnętrznym, a firma zajmująca się utrzymaniem placów zabaw może wykonywać co najwyżej kontrole funkcjonalne.

Przeglądy pięcioletnie placów zabaw i siłowni plenerowych powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Tylko wykonanie tego rodzaju przeglądów wymaga posiadania uprawnień budowlanych. Przeprowadzanie kontroli rocznych wynika z wymagań normy PN-EN 1176-7 lub PN-EN 16630 i nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych, a jedynie odpowiednich kompetencji. Wynika to z tego, że mała architektura (place zabaw i siłownie plenerowe) jest wyłączona z obowiązku wykonywania okresowych przeglądów rocznych, o których mowa w Art. 62.1 ust. 1.

Rodzaje przeglądów okresowych

Kontrole funkcjonalne

Tego rodzaju przeglądy wykonywane są z częstotliwością między 1 a 3 miesiące, co jest ustalane w porozumieniu z zarządcą obiektu w zależności od intensywności jego użytkowania. Inspektorzy CKPZ wykonują kontrole funkcjonalne obiektów na podstawie pojedynczych zamówień, zleceń całorocznych lub umów. Podczas kontroli funkcjonalnej sprawdzane jest zużycie i stabilność elementów, a także m.in. dojście do obiektu, ogrodzenie z furtkami (jeśli dotyczy) oraz regulamin.

Coroczne kontrole główne

Pierwsza kontrola roczna wykonywana jest po roku od oddania obiektu do użytku, a potem z częstotliwością raz w roku.  Inspektorzy CKPZ, oprócz dokonania oceny kompletności, stabilności i zużycia wyposażenia, wykonują także analizę ryzyka wykrytych nieprawidłowości, dzięki czemu zarządca otrzymuje informacje, które wady należy usunąć w pierwszej kolejności. Inspektor  informuje w sprawozdaniu także o najistotniejszych niezgodnościach z normą, jeśli takie wystąpią (ta zasada nie dotyczy boisk, których zgodności z normami nie oceniamy).

Przeglądy pięcioletnie

Są wykonywane na tych samych zasadach co kontrole roczne, z tą różnicą, że kontrola pięcioletnia uwzględnia przepisy Prawa Budowlanego i jest wykonywana przez inspektora z uprawnieniami budowlanymi. W tym przypadku również wykonujemy analizę ryzyka. Przeglądom pięcioletnim nie podlegają sale zabaw.