Project Description

Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Przeglądy okresowe placów zabaw

Przeglądy okresowe – jakie wymagania stosować?

Masz pytania? Zadzwoń DO NAS tel. +48 22 300 16 60

Place zabaw, sale zabaw, siłownie plenerowe oraz skateparki powinny przechodzić okresowe przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.

Dla każdego rodzaju wyposażenia dedykowana jest inna norma, wymogami której należy kierować się podczas wykonywania przeglądów okresowych:

  • place i sale zabaw podlegają normie PN-EN 1176,
  • siłownie plenerowe – normie PN-EN 16630,
  • skateparki – normie PN-EN 14974.

Dodatkowo wszystkie obiekty, z wyjątkiem sal zabaw, podlegają przeglądom pięcioletnim wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego (Art. 62.1 ust. 1).

Na czym polega przegląd placu zabaw?

To czynności, których celem jest sprawdzenie placu zabaw pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 1176-1 i 7 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:
•    rutynowa kontrola wzrokowa (co 1 – 7 dni),
•    kontrola funkcjonalna (co 1 – 3 miesiące),
•    coroczna kontrola główna.

Place zabaw podlegają także obowiązkowym przeglądom pięcioletnim, zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego (Art. 62.1 ust. 2).

Uwaga! Tylko wykonanie przeglądów pięcioletnich placów zabaw wymaga posiadania uprawnień budowlanych. Place zabaw są wyłączone z obowiązku wykonywania okresowych przeglądów rocznych, o których mowa w Art. 62.1 ust. 1. Przeprowadzanie kontroli rocznych wynika z wymagań normy PN-EN 1176-7 i nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych, a jedynie odpowiednich kompetencji (o czym mowa poniżej).

Norma PN-EN 1176-7 w punkcie 6.2.2 wskazuje, że „Coroczna kontrola główna (lub kontrola pomontażowa) powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki (patrz kodeks postępowania w CEN/TR 17207:2018).”

Informacje szczegółowe nt. rodzajów przeglądów

  • Rutynowa kontrola wzrokowa umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą przykładowo stwarzać połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.
  • Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym. Jego celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia.
  • Coroczna kontrola główna ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw – z tego powodu osoby wykonujące kontrole podstawowe powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów Normy PN-EN 1176. Coroczna kontrola może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części. Wykonywanie corocznych kontroli głównych NIE wymaga posiadania uprawnień budowlanych.

Przeglądy okresowe należą do obowiązków właściciela placu zabaw

Właściciel ma obowiązek zadbania, by przeglądy były przeprowadzane  przez osoby kompetentne i w odpowiednim stopniu niezależne, a także dokonywania na bieżąco stosownych napraw.

Obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów opisanych w Normie PN-EN 1176-7 wynika z obowiązku właściciela stosowania się do instrukcji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw – instrukcje producenta, mówiące o 3 rodzajach przeglądów, stanowią prawnie obowiązującą dokumentację obiektu budowlanego. Z tych powodów prawnie konieczne jest wykonywanie przeglądów na placach zabaw zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1176.

W Normie PN-EN 1176-7 zaleca się także, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel placu zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie.

Centrum Kontroli Placów Zabaw świadczy usługi wdrażania Systemu Kontroli Placu Zabaw oraz przeprowadzania przeglądów funkcjonalnych i corocznych. Prowadzimy także szkolenia oraz certyfikację Inspektorów placów i sal zabaw oraz siłowni plenerowych (wydajemy Certyfikaty Kompetencji Inspektora 1 i 2 stopnia).

Najpierw kontrola pomontażowa

W przypadku, gdy kontrola coroczna główna jest wykonywana na placu zabaw, na którym nigdy nie przeprowadzono kontroli pomontażowej, kontrolujący powinien potrafić wykryć podstawowe niezgodności z Normą PN-EN 1176 i poinformować o nich właściciela placu zabaw.

SPRAWDŹ NA CZYM POLEGA KONTROLA POMONTAŻOWA