Strona Główna > BAZA WIEDZY > Nowy plac zabaw – poradnik Inwestora

Kto i kiedy powinien wykonać kontrolę pomontażową placu zabaw? – poradnik Inwestora

Z naszego poradnika dowiesz się:

  • Co to jest i na czym polega kontrola pomontażowa?

  • Dlaczego na nowym placu zabaw lub placu zabaw po remoncie należy wykonać kontrolę pomontażową?

  • Jak odebrać plac zabaw zgodnie z Normą PN-EN 1176-7: 2020?

  • Kto powinien wziąć odpowiedzialność za nową inwestycję?

  • Jak uniknąć nieuczciwych wykonawców?

Co to jest kontrola pomontażowa placu zabaw?

Jest to ocena zgodności placu zabaw, która wykonywana jest zgodnie z Normą PN-EN 1176-7:2020-09 na każdym placu zabaw przed oddaniem go do użytku. Dotyczy zarówno nowych placów zabaw, jak placów po modernizacji lub ponownym montażu wyposażenia w nowej lokalizacji.

Na czym polega?

Polega na weryfikacji poziomu bezpieczeństwa placu zabaw, w tym m. in. na sprawdzeniu, czy urządzenia nie uległy uszkodzeniu podczas transportu, zostały właściwie zamontowane, na odpowiedniej nawierzchni amortyzującej oraz z zachowaniem wymaganych tzw. „stref bezpieczeństwa”.


Powinna być przeprowadzona przez specjalistę w zakresie określonym przez normę PN-EN 1176-7:2020-09.


Powinna być przeprowadzona przez jednostkę niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i związane z tym wydatki.


Jest przeprowadzana z użyciem wyposażenia badawczo-pomiarowego m.in specjalistycznych próbników do badania zakleszczeń oraz urządzenia do badania właściwości amortyzujących nawierzchni zgodnie z Normą PN-EN 1177.

Sprawdź, jakie próbniki powinien posiadać inspektor
wykonujący kontrole placów zabaw >>

Dowiedz się więcej nt. odbioru i certyfikacji placu zabaw >>>>

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia kontroli pomontażowej?

Umożliwia otrzymanie potwierdzenia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla wybudowanego placu zabaw jako całości.


Zabezpiecza właściciela placu zabaw przed zarzutem o zaniedbanie w zakresie zapewnienia zgodności z normą PN-EN 1176.


Przenosi odpowiedzialność za dopuszczenie placu zabaw do użytku na Centrum Kontroli Placów Zabaw.


Chroni inwestora przed zapłatą za wadliwy produkt. Często inwestor posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć nieprawidłowości, których naprawienia potem nie daje się już wyegzekwować.


W przypadku wykrycia niezgodności, jeszcze przed ostatecznym odbiorem inwestora, pozwala wymóc na wykonawcy dokonanie stosownych poprawek i doprowadzenie do zgodności placu zabaw z Normą.

Tego nie dowiesz się od wykonawcy!

Wykonawcy często unikają współpracy z niezależną jednostką, aby zaoszczędzić pieniądze i celowo ukryć wady dotyczące montażu lub produkcji samych urządzeń.


Kontrola pomaga wskazać błędy powstałe już na etapie produkcji.

Często ujawnia nieprawidłowości wynikające z wadliwego lub pośpiesznie przeprowadzonego montażu, albo z błędów powstałych na etapie produkcji (często, np. z powodu oszczędności, w procesie produkcji wprowadzane są zmiany technologiczne lub konstrukcyjne w stosunku do założeń certyfikatu). Spotykamy się również z montażem innych pod względem rodzaju, bądź technologii urządzeń lub nawierzchni w stosunku do projektu (np. tańsza sklejka zamiast płyty HDPE, grubość nawierzchni syntetycznej jest zbyt mała w stosunków do wysokości swobodnego upadku i przedstawionych certyfikatów itp.).


Częste nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli:

– do dokumentacji wykonawca dołącza certyfikaty dotyczące innych urządzeń niż rzeczywiście zamontowano na placu zabaw

Certyfikat Zgodności dotyczy tzw. „systemu”, czyli nawet kilkudziesięciu różnych elementów. które mogą być w dowolny sposób połączone. Nie wynika z niego, czy faktycznie zamontowane urządzenie jest zgodne z normą. Do takiego certyfikatu koniecznie powinna być dołączona Deklaracja Zgodności dotycząca faktycznie zastosowanego połączenia elementów. Uwaga! Deklaracja Zgodności może być wydana dopiero wyprodukowaniu danego urządzenia i zamontowania go w miejscu docelowym.

– zastosowano inną nawierzchnię, niż sugeruje dokumentacja

– instrukcje nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, itp.


Właściciel placu zabaw może samodzielnie zlecić kontrolę pomontażową wybranej przez siebie jednostce, jednocześnie zwalniając z tego obowiązku producenta. Dzięki temu ma dostęp do wszystkich informacji związanych z inspekcją. Zachowana zostaje także wymagana przez Normę bezstronność.


Tylko specjalista w zakresie Normy PN-EN 1176 może wykryć nieprawidłowości wynikające z wadliwego lub pośpiesznie przeprowadzonego montażu.

Czy wiesz że…

Inspektorzy nadzoru zatrudniani przez inwestora nie powinni przeprowadzać kontroli pomontażowej, o ile nie są specjalistami w zakresie Normy PN-EN 1176 i nie posiadają odpowiedniego wyposażenia badawczo-pomiarowego. Dodatkowo wątpliwa jest ich niezależność, gdyż zazwyczaj prowadzą nadzór nad budową placu zabaw z ramienia inwestora.


Tzw. maty przerostowe powinny być badane dopiero po ich zamontowaniu w miejscu docelowym – tego typu nawierzchnia nie może być badana tylko w laboratorium na podstawie próbek.

Czytaj więcej o matach przerostowych >>


Mimo zakupu urządzeń i nawierzchni posiadających Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności plac zabaw lub sala zabaw nie będzie zgodna z normą, dopóki nie zostanie poddana profesjonalnej ocenie przez specjalistę w zakresie Normy.


Często zdarza się, że nawierzchnia syntetyczna jest wadliwie zamontowana (np. źle zamontowane płyty, nieodpowiednia podbudowa), przez co nie spełnia parametrów wskazanych w certyfikacie.