ODBIORY I CERTYFIKATY
– KONTROLA PLACU ZABAW LUB INNEGO RODZAJU OBIEKTU

Świadczymy usługi oceny zgodności obiektów rekreacyjnych in situ (na miejscu), w tym przede wszystkim placów i sal zabaw. Dla zbadanych przez nas bezpiecznych  obiektów wydajemy Certyfikaty z Inspekcji.

Na czym polega ocena zgodności?

Usługa ta polega na przeprowadzeniu badania zgodności z wymogami odpowiedniej normy / norm i innych dokumentów odniesienia oraz wykonaniu analizy ryzyka w przypadku wykrycia niezgodności.

Obiekty, dla jakich może być przeprowadzona inspekcja podstawowa to m.in.:

 • plac zabaw

 • sala zabaw

 • siłownia plenerowa

 • street workout

 • skatepark

 • wielofunkcyjne boiska rekreacyjne

 • ścianka boulderingowa

W zależności od potrzeb zamawiającego możemy poddać ocenie cały obiekt, lub tylko wybrane wyposażenie.

Dla kogo dedykowana jest ta usługa?

 • dla inwestorów / właścicieli / zarządców

 • dla producentów / wykonawców / dystrybutorów

Normy i inne dokumenty odniesienia, na podstawie których przeprowadzamy inspekcję podstawową, zostały wymienione tutaj (kliknij, aby przejśc do wykazu norm, na których pracujemy).

W jakim celu przeprowadzamy inspekcję podstawową?

 • Wykonanie odbioru – sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa nowego całego obiektu lub wybranego wyposażenia po zakończonym montażu. Dotyczy to także urządzeń posiadających certyfikaty. Kontrola placu lub sali zabaw jest zamawiana przed oddaniem obiektu do użytku. Najczęściej zamawiane są odbiory placów zabaw i sal zabaw. W Normie PN-EN 1176-7 w punkcie 5.3 zalecane jest wykonanie tzw. kontroli pomontażowej placu zabaw „po ukończeniu budowy nowego placu zabaw lub po dokonaniu istotnych modyfikacji w wyposażeniu lub nawierzchni”.

 • Wykonanie audytu – sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa całego już funkcjonującego obiektu w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa, np. przed przystąpienie do planowania remontu / modernizacji.

 • Przeprowadzenie certyfikacji – otrzymanie poświadczenia zgodności z normą przez wykonawcę lub właściciela obiektu nie dysponującego certyfikatami na zamontowane urządzenia na przykład w przypadku produkcji jednorazowej, nietypowej lub sporadycznej. Certyfikacja może dotyczyć całego obiektu (urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko niektóre urządzenia).

Wyniki kontroli zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji, włącznie z analizą ryzyka, jeżeli wykryto nieprawidłowości. Zawiera fotograficzną dokumentację z kontroli oraz ocenę ryzyka, a także zalecenia mające na celu poprawę bądź ugruntowanie przestrzegania norm.

Dowiedz się więcej o kontroli placu / sali zabaw.

Na czym polega kontrola pomontażowa placu zabaw lub sali zabaw?

Usługa polega na przeprowadzeniu oceny zgodności z wymogami wieloczęściowej normy PN-EN 1176 oraz wykonaniu analizy ryzyka w przypadku wykrycia niezgodności.

Z czego wynika obowiązek przeprowadzenia kontroli pomontażowej?

W Normie PN-EN 1176-7 w punkcie 5.3 mowa jest o wykonaniu tzw. kontroli pomontażowej placu zabaw / sali zabaw „po ukończeniu budowy nowego placu zabaw lub po dokonaniu istotnych modyfikacji w wyposażeniu lub nawierzchni”.

W zależności od potrzeb zamawiającego możemy poddać ocenie cały plac zabaw, lub tylko wybrane wyposażenie.

Dla kogo dedykowana jest ta usługa?

 • dla inwestorów / właścicieli / zarządców

 • dla producentów / wykonawców / dystrybutorów

W jakim celu przeprowadzamy kontrolę placu zabaw lub sali zabaw?

 • Wykonanie odbioru / kontroli pomontażowej – sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa nowego obiektu lub wybranego wyposażenia po zakończonym montażu. Dotyczy to także urządzeń posiadających certyfikaty. Kontrola placu lub sali zabaw jest zamawiana przed oddaniem obiektu / wyposażenia do użytku.

 • Wykonanie audytu – sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa całego już funkcjonującego placu zabaw lub sali zabaw w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa, np. przed przystąpienie do planowania remontu / modernizacji / przed zakupem używanej konstrukcji zabawowej.

 • Przeprowadzenie certyfikacji – otrzymanie poświadczenia zgodności z normą przez wykonawcę lub właściciela placu zabaw / sali zabaw nie dysponującego certyfikatami na zamontowane urządzenia. Na przykład w przypadku produkcji jednorazowej, nietypowej lub sporadycznej. Certyfikacja może dotyczyć całego obiektu (urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko niektóre urządzenia, sama konstrukcja zabawowa).

Wyniki kontroli zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji, włącznie z analizą ryzyka, jeżeli wykryto nieprawidłowości. Zawiera fotograficzną dokumentację z kontroli oraz ocenę ryzyka, a także zalecenia mające na celu poprawę bądź ugruntowanie przestrzegania norm.

Kto może wykonać kontrolę pomontażową?

Zapis dotyczący tej kwestii znajduje się w pkt. 6.2.2. normy PN-EN 1176-7 i brzmi:
„Coroczna kontrola główna lub kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki (patrz kodeks postępowania w CEN/TR 17207:2018)”.
Wynika z tego, że kontrola pomontażowa powinna być niezależnym audytem zewnętrznym. Nie powinny jej wykonywać ani osoby wykonujące plac zabaw, ani inspektor nadzoru zatrudniony przez inwestora.

Pomocna lektura – Nowy plac zabaw – poradnik Inwestora,

 Po co Analiza Ryzyka?

Certyfikaty z Inspekcji

Znak B

 

Po co Analiza Ryzyka?

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy analizę ryzyka na placach zabaw. Obecnie stosujemy ją w odniesieniu do każdego obiektu, który kontrolujemy w ramach kontroli podstawowej lub corocznej kontroli głównej. Pracujemy na stworzonej przez nas Normie Zakładowej CKPZ-AR:2020-11 „Obiekty rekreacyjne i sportowe – analiza ryzyka”.

Jeśli na terenie badanego obiektu nie występują żadne nieprawidłowości, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka. Co innego, gdy inspektor wykryje niezgodność z normą lub nieprawidłowość wynikającą ze zużycia lub niezastosowania dobrej praktyki. Wtedy właśnie stosujemy analizę ryzyka.

Proces ten polega na określenie wagi potencjalnego urazu, który może zostać spowodowany wykrytą nieprawidłowością, i szacunkowego prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Następnie przeprowadzane jest działanie w celu obliczenia poziomu ryzyka i określenia poziomu bezpieczeństwa placu zabaw. Jest to pomocne przy określaniu priorytetu dla działań naprawczych lub zapobiegawczych. Jednym zdaniem – dzięki temu Zamawiający wie, które nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ stwarzają największe zagrożenie, a które generują mniejsze ryzyko urazu i można jeszcze z nimi poczekać.

Certyfikaty z Inspekcji

Jeśli po przeprowadzeniu oceny zgodności z normą inspektor dojdzie do wniosku, że obiekt ma wysoki bądź bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, wydajemy dla niego Certyfikat z Inspekcji. Wydanie Certyfikatu poprzedza wypełnienie (jeszcze w terenie) listy kontrolnej, a następnie sporządzenie szczegółowego dokumentu pokontrolnego – Sprawozdania z Inspekcji.

Certyfikaty z Inspekcji zawsze dotyczą konkretnych obiektów, albo pojedynczych urządzeń zamontowanych w konkretnych miejscach. Nie są to tzw. certyfikaty do produkcji seryjnej, co oznacza, że danego certyfikatu nie można użyć w odniesieniu do innego obiektu.

Definicja: „CERTYFIKAT Z INSPEKCJI to dokument pokontrolny wystawiany, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie „0” lub „1” w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ). Certyfikat z Inspekcji przedstawia w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki inspekcji. Dotyczy konkretnego przedmiotu kontroli w konkretnym czasie i jest wydawany w oparciu o Sprawozdanie z Inspekcji.”

Pomocna lektura – Poświadczanie zgodności produktów z Normą

Znak B – Bezpieczny Plac Zabaw / Bezpieczna Sala Zabaw

Jest to znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez CKPZ po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego obiektu z Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji – poziom bezpieczeństwa musi być WYSOKI lub BARDZO WYSOKI.

Uwaga! Plac lub sala zabaw muszą zostać przez nas ocenione w całości, czyli nie tylko wybrane urządzenia lub konstrukcja, ale cała przestrzeń dostępna do zabawy dla dzieci.

Znak B wydawany jest w formie naklejki, którą można przykleić przy wejściu na plac zabaw lub na regulaminie bądź w recepcji sali zabaw.

Oznaczenie jest ważne przez jeden rok, a w celu jego przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ. Wynik kontroli corocznej głównej powinien wskazywać, że poziom bezpieczeństwa danego obiektu nie obniżył się, czyli pozostał wysoki lub bardzo wysoki. W praktyce oznacza to, że zarządca obiektu dokonywał na bieżąco przeglądów okresowych i konserwacji.

Więcej informacji nt. Znaku B znajdziesz tutaj.