Znak B – Bezpieczny Plac Zabaw. Kto może go otrzymać?

Co to jest Znak B?

Jest to znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez Centrum Kontroli Placów Zabaw po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego obiektuz Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji.

  • Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą przeprowadzona w formie inspekcji przez Inspektora CKPZ oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego: Sprawozdania z Inspekcji.

  • CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji, które są wystawiane, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że obiekt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale podczas inspekcji nie zidentyfikowano istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa niezgodności (tzn. ryzyko określono na poziomie „0” lub „1” w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).

  • Plac zabaw po otrzymaniu Certyfikatu z Inspekcji uzyskuje prawo do oznaczenia Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw, natomiast sala zabaw po otrzymaniu Certyfikatu z Inspekcji uzyskuje prawo do oznaczenia Znakiem B – Bezpieczna Sala Zabaw.

  • Oznaczenie jest ważne przez 1 rok, a w celu jego przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ.

  • Oznaczenie Znakiem B polega na naklejeniu go na tablicy regulaminowej lub w innym widocznym miejscu. Na naklejce ze znakiem podana jest data kolejnej kontroli.

  • CKPZ może cofnąć prawo do oznaczenia Znakiem B, gdy uzyska informację o obniżeniu się poziomu bezpieczeństwa na „2” w pięciostopniowej skali ryzyka, na okres dłuższy niż 30 dni.

  • CKPZ ma prawo do publikowania w dowolnej formie i miejscu informacji o nadaniu Znaku B.

Wyłączne prawa do Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw i Znaku B – Bezpieczna Sala Zabaw należą do Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.