Strona główna » WSZYSTKIE USŁUGI » ODBIORY I CERTYFIKATY

ODBIORY I CERTYFIKATY

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Na czym polega Inspekcja podstawowa?

Usługa ta polega na przeprowadzeniu oceny zgodności z wymogami odpowiedniej normy / norm oraz wykonaniu analizy ryzyka w przypadku wykrycia niezgodności.

Obiekty, dla jakich może być przeprowadzona

 • siłownia plenerowa

 • plac zabaw

 • sala zabaw

 • street workout

 • skatepark

W zależności od potrzeb zamawiającego możemy poddać ocenie cały obiekt, lub tylko wybrane wyposażenie.

Dla kogo dedykowana jest ta usługa

 • dla inwestorów / właścicieli / zarządców

 • dla producentów / wykonawców / dystrybutorów

Normy, na podstawie których przeprowadzamy inspekcję podstawową

 • PN-EN 1176 (Place zabaw, Sale zabaw, Nawierzchnie – wytyczne)

 • PN-EN 1177 (Nawierzchnie – metody badania)

 • PN-EN 16630 (Siłownie plenerowe i street workout)

 • PN-EN 14974 (Skateparki)

W jakim celu przeprowadzamy inspekcję podstawową?

 • Wykonanie odbioru – sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa nowego całego obiektu lub wybranego wyposażenia po zakończonym montażu, także w przypadku, gdy urządzenia posiadają certyfikaty. Jest zamawiana przed oddaniem obiektu do użytku. Najczęściej zamawiane są odbiory placów zabaw i sal zabaw – w Normie PN-EN 1176-7 w punkcie 5.3 zalecane jest wykonanie tzw. kontroli pomontażowej „po ukończeniu budowy nowego placu zabaw lub po dokonaniu istotnych modyfikacji w wyposażeniu lub nawierzchni”.

 • Wykonanie audytu – sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa całego już funkcjonującego obiektu w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa, np. przed przystąpienie do planowania remontu / modernizacji.

 • Przeprowadzenie certyfikacji – otrzymanie poświadczenia zgodności z normą przez wykonawcę lub właściciela obiektu nie dysponującego certyfikatami na zamontowane urządzenia (np. w przypadku produkcji jednorazowej, nietypowej lub sporadycznej). Certyfikacja może dotyczyć całego obiektu (urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko niektóre urządzenia).

Wyniki inspekcji zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji, włącznie z analizą ryzyka, jeżeli wykryto nieprawidłowości. Zawiera fotograficzną dokumentację z kontroli oraz ocenę ryzyka, a także zalecenia mające na celu poprawę bądź ugruntowanie przestrzegania norm.

Po co Analiza Ryzyka?

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy analizę ryzyka na placach zabaw. Obecnie stosujemy ją w odniesieniu do każdego obiektu, który kontrolujemy w ramach inspekcji podstawowej lub corocznej kontroli głównej. Pracujemy na stworzonej przez nas Normie Zakładowej CKPZ-AR:2020-11 „Obiekty rekreacyjne i sportowe – analiza ryzyka”.

Jeśli na terenie badanego obiektu nie ma żadnych nieprawidłowości, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka. Co innego, gdy inspektor wykryje niezgodność z normą lub nieprawidłowość wynikającą ze zużycia lub niezastosowania dobrej praktyki. Wtedy właśnie stosujemy analizę ryzyka.

Proces ten polega na określenie wagi potencjalnego urazu, który może zostać spowodowany wykrytą nieprawidłowością, i szacunkowego prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Następnie przeprowadzane jest działanie, w celu obliczenia poziomu ryzyka i określenia poziomu bezpieczeństwa, co jest pomocne przy określaniu priorytetu dla działań naprawczych lub zapobiegawczych. Jednym zdaniem – dzięki temu Zamawiający wie, które nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ stwarzają największe zagrożenie, a które generują mniejsze ryzyko urazu i można jeszcze z nimi poczekać.

Certyfikaty z Inspekcji

Jeśli badany obiekt posiada wysoki bądź bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, wydajemy dla niego Certyfikat z Inspekcji. Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą (inspekcja podstawowa) oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego – Sprawozdania z Inspekcji.

Certyfikaty z Inspekcji zawsze dotyczą konkretnych obiektów, albo pojedynczych urządzeń zamontowanych w konkretnych miejscach. Nie są to tzw. certyfikaty do produkcji seryjnej, co oznacza, że danego certyfikatu nie można użyć w odniesieniu do innego obiektu.

Definicja: CERTYFIKAT Z INSPEKCJI to dokument pokontrolny wystawiany, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie „0” lub „1” w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ). Certyfikat z Inspekcji przedstawia w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki inspekcji. Dotyczy konkretnego przedmiotu inspekcji w konkretnym czasie i jest wydawany w oparciu o Sprawozdanie z Inspekcji.

Znak B – Bezpieczny Plac Zabaw

Jest to znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez CKPZ po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego obiektu z Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji – poziom bezpieczeństwa musi być WYSOKI lub BARDZO WYSOKI.

Uwaga! Plac lub sala zabaw muszą zostać przez nas ocenione w całości, czyli nie tylko wybrane urządzenia lub konstrukcja, ale cała przestrzeń dostępna do zabawy dla dzieci.

Znak B wydawany jest w formie naklejki, którą można przykleić przy wejściu na plac zabaw lub na regulaminie bądź w recepcji sali zabaw.

Oznaczenie jest ważne przez jeden rok, a w celu jego przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ. Wynik kontroli corocznej głównej powinien wskazywać, że poziom bezpieczeństwa danego obiektu nie obniżył się, czyli pozostał wysoki lub bardzo wysoki. W praktyce oznacza to, że zarządca obiektu dokonywał na bieżąco przeglądów okresowych i konserwacji.

Więcej informacji nt. Znaku B znajdziesz tutaj.