Huśtawki integracyjne a zgodność z PN-EN 1176

Coraz częściej na placach zabaw spotykane są tzw. huśtawki integracyjne, które są przeznaczone do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Mają one platformę, na którą wjeżdża użytkownik, ewentualnie razem z opiekunem.

Należy podkreślić, że huśtawki te nie są w pełni zgodne z wieloczęściową normą PN-EN 1176, a w szczególności z częścią 2. tej normy „Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.”

Decyduje o tym między innymi:

1. zawieszenie platformy na sztywnych cięgnach;

2. twarda konstrukcja platformy;

3. nieprawidłowy prześwit pod platformą.

Wymienione powyżej wady stanową poważne zagrożenie zarówno dla użytkowników tego typu huśtawek, jak również osób postronnych.

Niestety jak dotąd nie spotkaliśmy tego typu produktu, który mógłby być montowany i użytkowany bez nadzoru na ogólnodostępnych placach zabaw.

Część producentów wyraźnie o tym informuje, zalecając:

  • użytkowanie wyłącznie pod nadzorem, po odblokowaniu urządzenia;
  • zastosowanie odgrodzenia huśtawki od pozostałej części placu, aby przypadkowe osoby nie zostały uderzone huśtawką, która znajduje się w ruchu;
  • blokowanie urządzenia na czas, w którym nie jest ono użytkowane;
  • stosowanie zamykanego na klucz ogrodzenia, aby uniemożliwić użytkowanie urządzenia bez nadzoru.

Także Centrum Kontroli Placów Zabaw zaleca, aby tzw. huśtawki integracyjne były montowane wyłącznie w miejscu, gdzie możliwe jest zapewnienie stałego nadzoru w trakcie użytkowania. Nie jest to możliwe na większości placów zabaw, a umieszczenie jakiegokolwiek oznakowania nie zastąpi tego zalecenia. Wielokrotnie obserwowaliśmy dzieci, które użytkowały huśtawkę integracyjną niezgodnie z zamysłem producenta, np. stając na poręczach montowanych wokół platformy. Ten sposób użytkowania należy traktować jako łatwy do przewidzenia i bardzo atrakcyjny, zwłaszcza dla starszych dzieci.

Niniejsza informacja nie ma na celu dyskryminacji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Naszym celem jest ochrona zarówno osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych przed poważnymi skutkami użytkowania wyposażenia niezgodnego z normami.

Przy okazji przypominamy, że Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 70 podaje wymagania dla pochylni przeznaczonych także dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w § 43 zapisano, że szerokość furtki nie powinna być mniejsza niż 90 cm. Furtka nie powinna otwierać się na zewnątrz działki (§ 42).

Zasadą dobrej praktyki jest malowanie furtek na jaskrawy kolor, np. żółty, aby ułatwić dostęp osobom słabowidzącym.